Algemene voorwaarden Muziekschool MusicSoulHouse

 

Inschrijven

Inschrijven en starten voor de privé, duo en groepslessen kan gedurende het hele jaar. U kunt zich aanmelden via onze website www.musicsoulhouse.nl of contact met ons opnemen. Inschrijven kan online middels een online inschrijfformulier met machtigingsformulier. Voor duo/groepsles dient u zelf een lespartner(s) mee te brengen.Het inschrijfformulier voor jongeren onder de 18 jaar dient te worden ondertekend door een ouder/verzorger.

 

 

Muziekschool abonnementen

 Het cursusjaar bestaat uit 38 lesweken en 19 lessen om de week. Er kan een jaarabonnement, flex-abonnement, korte cursus of een strippenkaart worden afgenomen. Hierbij kan gekozen worden tussen wekelijks les en om de week les met een lesduur van 20, 30, 45 minuten of anders overeengekomen.Na de contractperiode van het jaarabonnement wordt deze automatisch verlengd en is vanaf dat moment per maand opzegbaar met inachtneming van een maand opzegtermijn. Bij een flexabonnement kunt u per maand opzeggen met inachtneming van een maand opzegtermijn. U dient wel tenminste 3 maanden lang lessen te volgen. Volgt u een korte cursus dan schrijft u zich in voor de aangegeven periode en deze wordt niet automatisch verlengd. U moet zich opnieuw inschrijven indien u kiest door te gaan met de cursus. Kiest u voor een strippenkaart dan kunt u zelf bepalen wanneer u les volgt. Een strippenkaart van 5 lessen kunt u binnen 3 maanden opmaken na aankoop. Een strippenkaart van 10 lessen binnen 6 maanden na aankoop. Lessen die reeds staan ingepland en die niet 24 uur van te voren zijn afgebeld worden alsnog in rekening gebracht.

 

Opzegging/beëindiging

Opzegging c.q. beëindiging van de lessen gedurende de afgesloten contractperiode is niet mogelijk. Wanneer de inschrijving tussentijds eindigt, blijft het cursusgeld, behorende tot het afgesloten abonnement, in zijn geheel verschuldigd. Na de afgesloten contractperiode kan er per maand worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand. De opzegging gaat in op de 1e dag van de daaropvolgende maand waarin opzegging heeft plaatsgevonden. Tenzij u zich heeft ingeschreven voor een cursus met een vaste cursusduur. (vb. U zegt schriftelijk op, op datum 13 oktober dan zal per 1 december het abonnement worden stopgezet.) Het lidmaatschap kan alleen online worden opgezegd door middel van het, door ons gehanteerde, uitschrijfformulier (online in te vullen) www.musicsoulhouse.nl Mondelinge opzegging en of gemailde opzegging worden niet gehonoreerd. Bij op dezen wijzen van afzegging blijft de les-overeenkomst van kracht evenals de betalingsverplichting. Bij duo-lessen verandert, bij opzegging van een van de partners, het lestarief voor de doorgaande partner naar het individuele lestarief. Als doorgaande partner bent u zelf verantwoordelijk voor de verandering van het lesgeld.  Bij langdurige ziekte kan het lidmaatschap tijdelijk worden stopgezet na overhandigen van een schriftelijke doktersverklaring. Het staat de muziekschool MusicSoulHouse vrij de leerling bij een, door MusicSoulHouse aangewezen docent, te plaatsen. Opzegging gebaseerd op docentenwijziging wordt door MusicSoulHouse niet gezien als geldige reden voor het beëindigen van de overeenkomst. MusicSoulHouse behoudt zich het recht voor om een cursus om welke reden dan ook niet door te laten gaan.

 

Inschrijfgeld en cursusgeld

 

  • De leerling betaalt bij de inschrijving eenmalig € 15,- inschrijfgeld. Bij een tweede of derde cursus zijn er geen inschrijfkosten verschuldigd. Indien u opzegt en opnieuw aanmeldt wordt er tevens inschrijfkosten berekend.

 

  • Daarnaast betaald de leerling cursusgeld.

 

  • Betaling van de lesgelden kan plaatsvinden via een automatische incasso of IDEAL betaling. MusicSoulHouse wordt hierbij gemachtigd, via het inschrijfformulier om de lesgelden automatisch te incasseren. Afschrijvingen geschieden altijd rond de 26e voor de aankomende maand. De afschrijvingen worden voor aangekondigd middels een factuur via de email. Bij de eerste afschrijving wordt altijd naast de aankomende maand ook de lopend(e) maand(en) geïncasseerd. Bij de 12e maand vindt er een verrekening plaats voor eventuele te veel/te weinig gevolgde lessen. •    Het lesgeld wordt bij een jaarabonnement in één termijn of twaalf gelijke termijnen verdeeld. Het aantal lessen verschilt per periode, het maandbedrag is dus gemiddeld. Bij een flex-abonnement betaald u ook een gemiddeld bedrag per maand en is ook over 12 termijnen. Bij een strippenkaart betaald u het bedrag in 1 keer.

 

Vakantie en Spelingweken

MusicSoulHouse is gesloten tijdens de landelijk vastgestelde (basis)schoolvakanties en feestdagen. Deze staan vermeld op www.musicsoulhouse.nl/agenda Ook maken wij gebruik van de zogenaamde Spelingweken. Deze weken zijn aan het einde van een cursusjaar en in het begin van het jaar. In een Spelingweek worden reguliere lessen gecompenseerd door extra les. Ook kunnen deze weken worden gebruikt om gemiste lessen in te halen die niet zijn gegeven door afwezigheid van de docent. Afhankelijk van de dag en de week waarin je les hebt is bepaald of je nog les hebt in de spelingweek of niet. 

 

BTW 21%

MusicSoulHouse is verplicht, voor volwassenen, vanaf 21 jaar, 21% BTW over het lesgeld af te dragen. Deze heffing wordt berekend over de gehanteerde lestarieven. Jongeren vallen buiten deze regeling omdat voor hen de fiscus muziekonderwijs als algemeen vormend onderwijs heeft aangemerkt. Leerlingen die tijdens het cursusjaar de leeftijd van 21 bereiken kunnen het jaar afmaken zonder doorberekening van BTW over het lesgeld. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven wanneer de leeftijd van 21 jaar is bereikt.

 

Betalingsverplichting

Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt MusicSoulHouse zich het recht voor de leerling de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. De betalingen, behorende bij het afgesloten abonnement, zullen echter verschuldigd blijven ook als de student wegens schorsing geen les geniet. Als er, door welke reden dan ook, geen lesgeld afgeschreven kan worden van u rekening, ontvangt u via email een factuur met het te betalen bedrag. Indien ook deze niet wordt betaald wordt er na de eerste herinnering 7,50 euro administratiekosten in rekening gebracht. Bovendien wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten komen voor rekening van de betalingsplichtige. MusicSoulHouse behoudt zich het recht voor om genoten lessen in rekening te brengen bij het uitblijven van het inschrijf- en machtigingsformulier, iedere student is daarmee betalingsplichtig.

 

Terugboeken lesgeld

Bij het terugboeken van lesgeld zonder overleg met de administratie worden er administratiekosten gerekend. Per terugboeking zullen wij 7,50 administratiekosten rekenen.

 

Kortingen

Kortingen op het lesgeld zijn alleen mogelijk in het onderstaande geval.

 

  • Betaalkorting

Betaalkorting is alleen geldig met een jaarabonnement en is 5% betalingskorting wanneer u het lesgeld in 1 termijn betaald. Dit geldt niet voor een strippenkaart of een flex- abonnement.•    Gezinskorting Voor leerlingen afkomstig uit één gezin kan een korting worden verleend. De korting geldt alleen voor de instrumentale en zanglessen en niet voor duo-lessen en groepslessen( muzieksafari. musical, oriëntatieklas etc.) De korting wordt alleen verleend indien er een abonnement is van wekelijkse lessen en de gezinsleden op hetzelfde woonadres wonen. De hoogte van de korting bedraagt alleen voor het 2e of meerdere gezinslid 10%.​ Zoetermeerpas Je kunt voordeelcheque 3, 4, 5, 6 en/of de jongerencheque bij ons inleveren. Voorwaarden ZoetermeerPas

 

Wij accepteren voordeelcheque 3 (t.w.v. € 60,-), cheque 4 (t.w.v. € 60,-), cheque 5 (t.w.v. € 23,), cheque 6 (t.w.v. € 23,-) en ‘jongerencheque’ (t.w.v. € 50,-).

Alle cheques kunnen voor één cursus worden gebruikt.

Je kunt de voordeelcheque(s) tot 1 december 2020 bij ons inleveren;

De voordeelcheque(s) dien je samen met een kopie van de pas vóór aanvang van de cursus bij de receptie in te leveren.

Indien de kosten van de cursus lager zijn dan de waarde van de cheque(s) dan vervalt het resterende bedrag.​

 

Tarieven

De cursus tarieven voor het nieuwe cursusjaar worden elk jaar in januari vastgesteld en bekend gemaakt op de website.

 

Lesovereenkomst

Aanmeldingen/lesovereenkomsten, worden geacht te zijn aangegaan voor de duur van de cursus. Na de opgegeven duur zal de lesovereenkomst automatisch worden verlengd tot wederopzegging. Bij een flexabonnement kunt u per maand opzeggen maar met een minimum lesperiode van 3 maanden.

 

Afwezigheid docent

MusicSoulHouse heeft een jong en actief docententeam. Naast docent, zijn zij ook uitvoerend artiest/kunstenaar dit kan er soms toe leiden dat lessen verzet of vervangen moeten worden. Bij afwezigheid van de docent wordt getracht een vervangend docent in te zetten. Indien dit niet mogelijkheid is zal de les komen te vervallen en zal de leerling samen met de docent een inhaalmoment inplannen. Gemiste lessen die niet tussentijds kunnen worden ingehaald zal aan het einde van de lesperiode (bij beëindiging) worden ingehaald. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de lestijden en houdt zelf de schoolvakanties en andere vrije dagen in de gaten. Schoolvakanties zijn te vinden op onze website.

 

Inhalen/wijzigen van lessen

Het is niet mogelijk om een les te verplaatsen. Een gemiste les kan niet worden ingehaald. Bij verhindering van de leerling vindt geen restitutie plaats.

 

Opzegging van MusicSoulHouse

MusicSoulHouse behoudt zich het recht voor cursisten in geval van wangedrag, wanbetaling, niet-voldoen aan voor betreffende les geldende criteria op het gebied van leeftijd/niveau, toegang tot de les te weigeren.

 

Privacy

  1. De persoonsgegevens van u als klant worden vastgelegd in de administratie van MusicSoulHouse. Deze gegevens worden gebruikt om u te informeren over zaken die van belang zijn voor een cursus of activiteit, de voortgang ervan of een vervolg erop. De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. 2. Het is MusicSoulHouse toegestaan beeld- of geluidsopnames te maken van lessen en activiteiten, tenzij u hier vooraf uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. 3. Wanneer u deelneemt aan een activiteit waarbij een presentatie plaatsvindt, gaat door deelname aan de activiteit akkoord met het maken van beeld- en geluidsopnamen door of in opdracht van MusicSoulHouse, tijdens de presentatie, bij de repetities, backstage en in en om het gebouw. MusicSoulHouse mag deze opnamen gebruiken in publicaties van of namens MusicSoulHouse, zonder daarvoor enige vergoeding aan u verschuldigd te zijn. 4. Indien de Wederpartij een bedrijf, organisatie of instelling betreft, is de Wederpartij verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van deelnemers en/of van de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van de minderjarige kinderen die op het beeld- en geluidmateriaal worden weergegeven.

 

Aansprakelijkheid

MusicSoulHouse aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten die de leden maken door letsel, ongeval, diefstal of vernieling tijdens de lessen alsmede de ruimtes in en om het gebouw. Uitzonderingen vormen de gevallen waarin de wettelijke aansprakelijkheid van MusicSoulHouse is vastgesteld.

 

Lesgelden en algemene voorwaarden

De directie van MusicSoulHouse behoudt zich het recht de Algemene Voorwaarden tussentijds aan te passen en lesgelden te verhogen. Verhoging van lesgelden wordt minimaal 1 maand voorafgaand aan de verhoging per mail aangekondigd. Bij aanmelding verklaart men zich akkoord met de Algemene Voorwaarden van MusicSoulHouse.