Algemene Voorwaarden Muziekschool MusicSoulHouse – gewijzigd juni 2024

 1. Inschrijving Inschrijving voor privé- en duolessen is het gehele jaar door mogelijk. U kunt zich aanmelden via onze website www.musicsoulhouse.nl door het proeflesformulier in te vullen, of door contact met ons op te nemen per e-mail of telefoon. Inschrijving vindt online plaats via een inschrijfformulier met machtigingsformulier. Voor duolessen dient u zelf een partner mee te nemen. Groepslessen starten op de aangegeven data op onze website. Het inschrijfformulier voor jongeren onder de 18 jaar dient te worden ondertekend door een ouder/verzorger.
 2. Muziekschool Abonnementen Het cursusjaar bestaat uit 38 lesweken of 19 lessen om de week. De beschikbare abonnementen zijn:
  • Jaarabonnement
  • Flex-abonnement
  • Korte cursus
  • Cadeaubon
 3. Lessen kunnen wekelijks of tweewekelijks worden gevolgd, met een duur van 20 of 30 minuten of anders overeengekomen. Na de contractperiode van het jaarabonnement wordt dit automatisch verlengd en is vanaf dat moment per maand opzegbaar met inachtneming van een maand opzegtermijn. Bij een flex-abonnement kunt u per maand opzeggen na een minimale periode van drie maanden, met inachtneming van een maand opzegtermijn. Voor een korte cursus schrijft u zich in voor de aangegeven periode zonder automatische verlenging.
 4. Betalingen Lesgelden kunnen via automatische incasso of IDEAL-betaling worden voldaan. Bij inschrijving machtigt u MusicSoulHouse om lesgelden automatisch te incasseren. Afschrijvingen vinden plaats rond de 26e van de maand voorafgaand aan de lessen.Het lesgeld voor een jaarabonnement kan in één termijn of in twaalf gelijke termijnen worden voldaan. Het maandbedrag is een gemiddeld tarief. Het aantal gevolgde lessen in de maand loopt niet gelijk met de betalingen, zo kunt u er 5 volgen of maar 1 en het lesgeld per maand blijft gelijk. Bij een flex-abonnement betaalt u precies het aantal lessen dat vooruit gepland staat in de volgende maand. Dit kan variëren van 1 les tot 5 lessen, waardoor het lesgeld fluctueert.
 5. Vakantie en Spelingweken MusicSoulHouse is gesloten tijdens de landelijk vastgestelde (basis)schoolvakanties en feestdagen. Deze zijn vermeld op www.musicsoulhouse.nl/agenda. De laatste les voor de zomerstop verschilt per lesdag en week, omdat het aantal genoten lessen varieert. Om iedereen het correcte aantal lessen te bieden, maken wij gebruik van spelingweken aan het einde en begin van het cursusjaar. In deze periode kunt u extra lessen boeken of worden lessen ingehaald door afwezigheid van de docent. De laatste lesweek wordt gecommuniceerd via de docent, agenda en per e-mail.
 6. Opzegging/Beëindiging Opzegging kan alleen online via het uitschrijfformulier op www.musicsoulhouse.nl. Mondelinge of per e-mail doorgegeven opzeggingen zijn niet geldig. Opzeggingen die bij een docent zijn doorgegeven, zijn ook niet geldig.Tussentijdse opzegging van lessen is mogelijk en er zijn drie opties:
  • U kunt uw abonnement wisselen voor een andere cursus of instrument.
  • U kunt het abonnement weggeven aan een vriend of familielid, met inachtneming van de 21% btw indien iemand boven of onder de 21 jaar is.
  • Opzeggen bij een jaarabonnement binnen 12 maanden kan met terugwerkende kracht worden teruggerekend naar het flex-tarief.
 7. Na de contractperiode kan maandelijks worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand. Opzeggingen gaan in op de eerste dag van de daaropvolgende maand en er zal een verrekening plaatsvinden.
  Bij duo-lessen verandert, bij opzegging van een van de partners, het lestarief voor de overgebleven partner naar het individuele lestarief.
  Bij langdurige ziekte kan het lidmaatschap tijdelijk worden stopgezet na overhandiging van een doktersverklaring.
  MusicSoulHouse behoudt zich het recht voor om een cursus niet door te laten gaan of een leerling bij een andere docent te plaatsen. Opzegging gebaseerd op docentenwijziging wordt niet geaccepteerd.
  Het is mogelijk om uw lessen te wijzigen naar een andere cursus, instrument of docent. Het is belangrijk dat uw lessen op maat voor u worden aangepast. Het is ook aan te raden om van meerdere docenten lessen te volgen, omdat iedereen zijn eigen specialiteit en inzicht heeft, wat een breder aanbod in lesmaterie biedt. Wisselen van week, aantal minuten of frequentie is altijd mogelijk.
 8. Privacy MusicSoulHouse legt de persoonsgegevens van klanten vast voor administratieve doeleinden en om u te informeren over cursussen en activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden.Beeld- en geluidsopnames van lessen en activiteiten kunnen worden gemaakt voor publicaties van MusicSoulHouse, tenzij u vooraf uitdrukkelijk bezwaar maakt.
  Deelname aan activiteiten waarbij opnames worden gemaakt, impliceert toestemming voor gebruik van deze opnames door MusicSoulHouse.
 9. Aansprakelijkheid MusicSoulHouse aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten die ontstaan door letsel, ongeval, diefstal of vernieling tijdens lessen of in de ruimtes van het gebouw, tenzij de wettelijke aansprakelijkheid van MusicSoulHouse is vastgesteld.
 10. Lesgelden en Algemene Voorwaarden De directie van MusicSoulHouse behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden tussentijds aan te passen en lesgelden te verhogen. Verhoging van lesgelden wordt minimaal één maand voorafgaand per e-mail aangekondigd. Bij aanmelding verklaart men zich akkoord met de Algemene Voorwaarden van MusicSoulHouse.
 11. Inhalen van Lessen Bij een jaarabonnement kunnen maximaal twee lessen per jaar worden ingehaald, mits 48 uur van tevoren is afgezegd.Bij een flex-abonnement kan eenmaal per drie maanden een les worden ingehaald, mits 48 uur van tevoren is afgezegd.
  Het is niet mogelijk om lessen te verplaatsen of gemiste lessen in te halen zonder voorafgaande annulering.
 12. Betalingsverplichting en Incasso Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting behoudt MusicSoulHouse zich het recht voor de leerling de toegang tot de lessen te ontzeggen, terwijl de betalingsverplichting blijft bestaan.Bij een mislukte incasso ontvangt u een factuur per e-mail. Indien betaling uitblijft, worden na de eerste herinnering €7,50 administratiekosten in rekening gebracht en de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau.
 13. Kortingen
  • Betaalkorting: 5% korting bij betaling van het jaarabonnement in één termijn.
  • Gezinskorting: 10% korting voor het tweede of meerdere gezinslid op hetzelfde woonadres, geldig voor instrumentale en zanglessen, niet voor duo- en groepslessen.
  • Zoetermeerpas: Acceptatie van diverse voordeelcheques volgens de voorwaarden op onze website. Combineren van kortingen is niet toegestaan.
 14. BTW Voor leerlingen vanaf 21 jaar wordt 21% btw over het lesgeld berekend. Jongeren onder 21 jaar vallen buiten deze regeling. Ons systeem zal automatisch na de contractperiode (12 maanden bij een jaarabonnement en 3 maanden bij een flex-abonnement) het lesgeld met 21% verhogen indien u 21 jaar wordt.
 15. Afwezigheid van Docent Bij afwezigheid van de docent wordt geprobeerd een vervangende docent in te zetten. Indien dit niet mogelijk is, wordt de les ingehaald op een ander moment. Vakanties en spelingweken zijn vaak een moment om die lessen in te plannen. Mocht de inhaalles gepland staan en u onverhoopt (binnen 48 uur) toch niet kunnen, dan kunt u deze niet meer inhalen.
 16. Opzegging door MusicSoulHouse MusicSoulHouse behoudt zich het recht voor cursisten de toegang tot lessen te weigeren bij wangedrag, wanbetaling, of niet-voldoen aan de voor de les geldende criteria.

Voor vragen of nadere toelichting kunt u contact met ons opnemen via onze website www.musicsoulhouse.nl.

Visie Onze visie is dat muzieklessen plezierig moeten zijn. Wij streven naar een stabiele en prettige leeromgeving voor ons docententeam en onze leerlingen. Naleving van deze voorwaarden draagt bij aan dit doel.

Contact Voor vragen of nadere toelichting kunt u contact met ons opnemen via onze website www.musicsoulhouse.nl

download hier onze voorwaarden